CONDICIÓNS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

I.                   AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

IDENTIDADE DO TITULAR DA WEB

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade de La Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), informámolo de que a titularidade do dominio da biblioteca virtual de libros electrónicos ebookVigo (www.ebookvigo.org), corresponde ao Concello de Vigo.


Para calquera consulta, pode contactar con eBookVigo no correo electrónico bpneiravilas@vigo.org ou no teléfono 986 267 759.


No marco das súas actividades eBookVigo é o encargado do préstamo electrónico dos seus libros electrónicos ou ebooks. As condicións xerais de uso detalladas neste documento regulan as relacións entre calquera usuario do sitio web eBookVigo, a continuación designado como o "Usuario".


Estas condicións xerais de uso son as únicas aplicables e substitúen a calquera outra condición, agás derrogación previa, expresa e escrita. eBookVigo pode verse obrigado puntualmente a modificar algunhas das disposicións das súas condicións xerais, polo que é necesario volver ler estas antes de cada visita a eBookVigo. Cada uso no sitio está regulado polas condicións xerais aplicables na data do préstamo, que deberán ser aceptadas polo Usuario despois de lelas.

 

USO CORRECTO DO SITIO WEB

O acceso a eBookVigo por parte dos Usuarios é libre e gratuíto e non esixe a previa subscrición ou rexistro. Non obstante, para acceder aos contidos ofrecidos pola devandita páxina, o usuario deberá estar subscrito á Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas.


O Usuario obrígase a utilizar os contidos de eBookVigo de conformidade co previsto na Lei, no presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Así mesmo, o Usuario obrígase a non utilizar eBookVigo ou os servizos que se presten a través del con fins ou efectos ilícitos ou contrarios á Lei ou ao contido deste Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que poida danar, inutilizar ou deteriorar eBookVigo ou os seus servizos ou impedir un normal uso de eBookVigo polos demais Usuarios.


Así mesmo, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se encontren en eBookVigo.


O Usuario comprométese a non obstaculizar o acceso doutros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales eBookVigo presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos devanditos sistemas.


O Usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de eBookVigo ou de terceiros.

 

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

O presente Aviso Legal ten por obxecto regular o acceso, navegación e uso de eBookVigo, que pon a disposición do público, así como todas as responsabilidades derivadas, da utilización do seu contido. O acceso ou a utilización de eBookVigo por un terceiro atribúenlle a condición de Usuario e supoñen a aceptación plena polo devandito Usuario de todas e cada unha das condicións que se incorporan no presente Aviso Legal.


Antes de utilizar os servizos específicos prestados en eBookVigo o Usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares creadas a tal efecto. A utilización dos devanditos servizos específicos implican a aceptación das condicións particulares que os regulen na versión publicada por eBookVigo no momento en que se produza a devandita utilización.

 

POLÍTICA SOBRE OS DATOS PERSOAIS

Para os efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como no R.D. 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a L.O. 15/1999, o Concello de Vigo informa os usuarios que os datos persoais obtidos en eBookVigo serán recollidos, e obrígase a tratar os devanditos datos de xeito confidencial e de conformidade co contido do Texto Legal anteriormente citado, co único fin de realizar a prestación do servizo e a entrega do produto. Os devanditos datos incorporaranse ao correspondente ficheiro de datos de carácter persoal creado por e baixo a responsabilidade de eBookVigo. A finalidade do devandito ficheiro é xestionar a túa relación contractual connosco, así como a realización de actividades promocionais e publicitarias propias ou de terceiros mediante calquera medio, incluíndo o envío de mensaxes comerciais a través de SMS, email, e correo postal etc., que poidan ser do teu interese, a partir do estudo e segmentación dos datos solicitados durante a navegación pola www.ebookvigo.org e polo Concello de Vigo, dos datos proporcionados mediante a cumprimentación de calquera formulario, así como os derivados da relación comercial ou entrega dos produtos comprados. Se non desexas recibir publicidade, só tes que entrar na túa conta e desactivar o envío de Newsletter e informacións.

 


En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, os clientes e usuarios de eBookVigo poden, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais comunicándoo por escrito a: Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas, Martínez Garrido nº 21, 36205 – Vigo, ou ben mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo bpneiravilas@vigo.org, onde se indicará o nome e apelidos, usuario e e-mail co que se deu de alta, e achegando en ambos os dous casos fotocopia do DNI do usuario.

En caso de que os datos subministrados estean asociados a unha compra, a lexislación española obríganos a mantelos polo menos durante seis anos polo que non se poderán borrar nin rectificar aínda que o cliente así o solicite. eBookVigo comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, aprobado polo Real Decreto 994/1999, do 11 de xullo.

 

 

OBSERVACIÓNS DO USUARIO

O Usuario garante que a información, material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados a eBookVigo, non infrinxen os dereitos de propiedade intelectual de terceiros, nin ningunha outra disposición legal. A información, materiais, contidos ou observacións que o Usuario facilite a eBookVigo consideraranse non confidenciais, reservándose eBookVigo o dereito a usalas da forma que considere máis axeitada.

 

RÉXIME DE RESPONSABILIDADE

Responsabilidade polo uso de eBookVigo

O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar pola utilización de eBookVigo, quedando completamente exonerados eBookVigo, empregados e representantes, de calquera clase de responsabilidade que se puidese derivar polas accións realizadas polo Usuario.


O Usuario faise único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra eBookVigo baseadas na utilización realizada polo Usuario de eBookVigo. En tal caso, o Usuario farase responsable de cantos gastos, custos e indemnizacións sexan imputados ao Concello de Vigo con motivo das reclamacións ou accións legais anteriormente especificadas.

 

Responsabilidade polo funcionamento da web

eBookVigo non se fai responsable das interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións que puidese sufrir o sistema electrónico, motivado por causas alleas á vontade de eBookVigo.


Así mesmo, eBookVigo exclúe calquera responsabilidade que puidese derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento de eBookVigo, causados por deficiencias ou sobre carga nas liñas telefónicas ou en Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas.


O Concello de Vigo poderá suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidade a eBookVigo con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora.

Responsabilidade por links


Os enlaces ou links contidos en www.ebookvigo.org e na Concello de Vigo poden conducir ao Usuario a outros sitios Web xestionados por terceiros.

Neste caso, eBookVigo non se fai responsable da información que se ache fóra da www.ebookvigo.org e de Concello de Vigo, xa que a función dos enlaces que aparecen é unicamente a de informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto.

eBookVigo non se fará responsable do funcionamento de tales enlaces, nin do contido destes nin dos prexuízos que o usuario puidese sufrir pola visita a estes enlaces.Responsabilidade por foros

eBookVigo ofrece aos Usuarios a posibilidade de introducir comentarios para incorporalos nas seccións correspondentes. A publicación dos comentarios está suxeita ao presente Aviso Legal.


O usuario que introduza comentarios deberá estar rexistrado nesta páxina Web e será o único responsable destes.


Os comentarios, en ningún caso, reflicten a opinión de
eBookVigo nin fai declaracións a este respecto. A Compañía non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os comentarios contidos no Foro.
eBookVigo resérvase o dereito a suprimir os comentarios que sexan contrarios ás leis, ou atenten contra a dignidade ou intimidade das persoas.


A utilización do foro implica a aceptación de todas e cada unha das cláusulas establecidas neste aviso legal.

 

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da eBookVigo, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva da súa correspondente editorial ou provedor e eBookVigo garante ter autorización expresa para prestar os devanditos contidos no seu nome, incluíndo con carácter enunciativo e en ningún caso limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións ou fotografías.


eBookVigo dispón de autorización por parte do provedor de explotación de todos aqueles nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase. A visita a eBookVigo non implica en ningún caso a concesión de ningún tipo de licenza ou autorización de uso persoal a favor do Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa Biblioteca e os servizos ofrecidos nesta.


Por iso, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización, transformación, e en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos de eBookVigo constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da web ou do titular destes.

 

MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS DE USO

eBookVigo resérvase o dereito a modificar, desenvolver ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación este Aviso Legal. O Usuario quedará obrigado automaticamente polo Aviso Legal que se atope vixente no momento en que acceda a eBookVigo, polo que deberá ler periodicamente dito Aviso Legal.

 

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XURISDICIONAL

No suposto de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación do presente Aviso Legal, os Xulgados e Tribunais que, se é o caso, coñecerán o asunto, serán os que dispoñan a normativa legal aplicable en materia de xurisdición competente, na que se atende, tratándose de consumidores finais, ao lugar do cumprimento da obriga ou ao do domicilio do usuario.


No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, ambas as dúas partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Madrid (España).

PUBLICIDADE


Parte da
www.ebookvigo.org pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinado. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables do material remitido para a súa inclusión, obrigándose ao cumprimento das leis que puidesen ser de aplicación. En ningún caso, eBookVigo será responsable de erros, inexactitudes ou irregularidades que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.
Os usuarios poden dirixir calquera reclamación relacionada cos contidos publicitarios incluídos neste sitio Web á seguinte dirección de correo electrónico info@concellodevigo.com 

II.- CONDICIÓNS ESPECIAIS DOS CONTRATOS CELEBRADOS POR VÍA ELECTRÓNICA POLOS USUARIOS CON NOME LEGAL DA EMPRESA


1. CONDICIÓNS XERAIS


As presentes condicións regulan os contratos que o usuario asine con
eBookVigo e son as únicas aplicables, substituíndo calquera outra condición, agás no caso de que sexan anuladas previamente, de xeito expreso e por escrito. Ao asinar calquera contrato o usuario debe ler e aceptar sen reservas, marcando a opción 'Acepto', as condicións que se encontren en vigor, xa que estas regulan o contrato subscrito polo usuario. A celebración do contrato por parte do usuario supón a aceptación das condicións xerais reguladoras deste, que estiveron a disposición do usuario previamente.

 

2. PEDIDOS


O cliente pode formular pedidos de produtos ou de servizos unicamente a través das páxinas de compra da
www.ebookvigo.org e de Concello de Vigo, sempre e cando previamente se rexistrase como cliente, facilitando a totalidade dos datos que se lle solicitan, entre os cales debe figurar obrigatoriamente unha dirección de correo electrónico no que realizar as comunicacións relativas ao contrato. É necesario, en todo caso, facilitar unha dirección electrónica na que o cliente poida recibir as comunicacións necesarias para a execución do contrato, contidas nestas condicións xerais ou nas condicións particulares e, no que recibir os arquivos electrónicos adquiridos polo cliente, no caso de compra ou contrato de subministración destes produtos.


3. INFORMACIÓN SOBRE OS PRODUTOS


A información relativa aos bens e servizos que se ofrecen na
www.ebookvigo.org e no Concello de Vigo farase mediante a descrición das súas características, así como das súas prestacións.


4. INFORMACIÓN SOBRE OS PREZOS


En cumprimento do previsto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, os produtos ofrecidos no Portal
www.ebookvigo.org conteñen o prezo completo, incluído o imposto, ou presuposto, e analízase, no seu caso, o importe dos incrementos ou descontos que sexan de aplicación, dos gastos que se repercutan ao consumidor e usuario, e dos gastos adicionais por servizos accesorios, en especial os gastos de envío ou transporte, os gastos de financiamento e as outras condicións de pagamento.
O prezo dos produtos ofrecidos nos catálogos e listas de prezos do Portal son variables ao longo do tempo. Por iso, a cada contrato seralle aplicable o prezo do ben que figure no Portal cando o usuario efectúe o pedido do produto contratado. O usuario non terá dereito a rebaixas no prezo unha vez formule o pedido, nin eBookVigo pode aumentar o prezo dos produtos que adquirise o cliente, debendo respectar en todo caso o prezo vixente aplicable ao asinar o contrato.

 

5. INFORMACIÓN E CONDICIÓNS SOBRE O PAGAMENTO


O usuario pode pagar a
eBookVigo o prezo dos produtos contratados por calquera dos mecanismos que consten nas condicións particulares que se apliquen ao contrato asinado polo usuario. Con carácter xeral, o pagamento poderá facerse unicamente mediante o emprego de tarxetas de crédito.


O usuario debe pagar o prezo do produto contratado no prazo fixado nas condicións particulares.
Durante o proceso de compra, o cliente deberá facilitar o número da súa tarxeta, a data de caducidade e o número identificativo ou CVC. Non obstante, coa finalidade de evitar unha fraude, e en beneficio dos intereses do consumidor e usuario, o Concello de Vigo poderá solicitar outros documentos que autentiquen a identidade da titularidade da tarxeta empregada para o pagamento.


6. TECNOLOXÍA SEGURA DE ENCRIPTACIÓN


Os servizos ofertados por
eBookVigo ofrécense en modalidade de encriptación SSL garantindo a seguridade e privacidade das operacións de compra online.

 

7. RESERVA DE PROPIEDADE DOS PRODUTOS


eBookVigo resérvase expresamente a propiedade dos produtos entregados ata o pagamento íntegro do prezo de venda, intereses e demais gastos que figuren na oferta ou no contrato. De acordo con el, o pagamento efectuado mediante as letras de cambio, obrigas de pagamento, cheques ou calquera outro título que cree obriga de pagar, non se considera feito ata que se chegue a bo fin co cobramento dos devanditos documentos.


Non obstante o establecido no parágrafo anterior, os riscos transfírense ao cliente dende a entrega dos produtos. O cliente comprométese á custodia e conservación dos produtos e a subscribir os seguros pertinentes co fin de cubrir os danos e sinistros susceptibles de ser causados aos produtos.


En caso de que o cliente suspenda os pagamentos,
eBookVigo pode optar entre reclamar o pagamento ou ben reclamar os produtos, quedando no seu poder as cantidades a conta anteriormente pagadas en concepto de cláusula de penalización. No caso de contratos combinados de compra de dispositivo de lectura electrónica e contrato de subscrición de libros electrónicos, os pagamentos efectuados con anterioridade polo cliente imputaranse como pagamento dun ou outros, de acordo co cadro de amortización que apareza na oferta.


8. ENTREGA DOS PRODUTOS E/OU SERVIZOS CONTRATADOS


8.1. Lugar de entrega


Ao tratarse dun arquivo dixital, a entrega realizarase mediante descarga dende a
www.ebookvigo.org ou dende o Concello de Vigo e non será necesario facilitar un domicilio de entrega.


8.2. Prazo de entrega


A entrega considerarase realizada unha vez finalizada a descarga dende
www.ebookvigo.org ou dende o Concello de Vigo ou dende o envío por eBookVigo á dirección de correo electrónico facilitada polo cliente.


Corresponde ao destinatario verificar as condicións do produto no momento da súa descarga e formular as reservas, obxeccións ou reclamacións que están xustificadas. Este dereito é independente do dereito de desistimento regulado nas presentes condicións xerais de conformidade coa Lei.

 

9. DEVOLUCIÓNS E CONDICIÓNS DE DESESTIMENTO


9.1. Dereito de desestimento


De acordo co artigo 102 da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, este dereito non será aplicable aos contratos relativos a arquivos informáticos, subministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados ou reproducidos con carácter inmediato para o seu uso permanente.


10. GARANTÍAS DO PRODUTO


eBookVigo garante que pode vender produtos dende www.ebookvigo.org e dende o Concello de Vigo, garantindo igualmente que as súas plataformas de Internet están tecnicamente preparadas para a venda de produtos. eBookVigo obrígase a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, respondendo fronte a el de calquera falta de conformidade. De acordo coa lexislación vixente, os produtos comercializados teñen unha garantía de 2 anos, sen prexuízo de establecer, en cada caso, as garantías de calidade ou funcionamento nas condicións particulares relativas a cada produto. Esta garantía non se aplica aos resultados que poida obter o consumidor do uso dos seus produtos e tampouco se aplica aos produtos de terceiros e deixará de ser efectiva, se se comproba fehacientemente a manipulación por parte do cliente, para o cal os equipos veñen provistos con precintos de seguridade. O comprador será responsable, salvo que se indique o contrario, dos gastos de transporte, telefónicos, correos e outros gastos acontecidos durante o período de garantía.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións xerais, e particulares para os usuarios con eBookVigo réxense polas disposicións legais españolas. Calquera controversia que poida xurdir sobre eles, dirimirase ante a xurisdición dos tribunais españois.